Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Dit document bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn bij het verlenen van diensten door CurenhuysBewustwording BV (Kosterweg 8, 9420 Aaigem, met als ondernemingsnummer 0667.549.941, Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Dendermonde; en BTWnr BE0667.549.94, onder de handelsnaam ‘Succes zonder Stress’ aan u, de klant. ‘Succes zonder Stress’ en de klant worden hierna gezamenlijk de ‘partijen’ genoemd, of elk afzonderlijk ‘partij’.
 1. De diensten kunnen betrekking hebben op opleidingstrajecten, opvolgsessies zoals seminaries en bijeenkomsten, support individueel of collectief, coaching en eventuele andere diensten waarover de partijen een akkoord hebben gesloten.
 2. In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen de toegekende betekenis hebben:

  “transcendente meditatie cursus”:
  - informatie : het overmaken van alle nodige informatie voor de uitvoering van het aanleren van de techniek van transcendente meditatie gebeurt deels schriftelijk via formulier deels met kans op mondelinge toelichting in een interview. Deze informatie wordt vrijwillig verstrekt, dient volledig en juist te zijn. Indien niet dan kan de dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen.

  - resultaatsverbintenis: de dienstverlening gebeurt volgens de regels van de kunst maar is een persoonlijk groeiproces. Dienaangaande wordt duidelijk aangegeven dat er geen enkele resultaatsverbintenis van welke aard dan ook  kan gegeven worden in functie van het behalen van resultaten of het uitblijven van resultaten of effecten van de cursus.

  - aanvaarding: de klant aanvaardt dat deze diensten gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen. Verificatie van de beoefening van de technieken en intellectueel begrip van de technieken en ervaringen zijn belangrijk in de toepassing in het dagelijks leven. Daarom verbindt de klant zich ertoe alle cursussessies te volgen en de follow up periode van zes maanden

  - doelmatigheid en respect: deze dienstverlening is gericht op persoonlijk gebruik. De klant gaat akkoord om niemand rechtstreeks of onrechtstreeks technieken of materialen door te geven noch deze zelf aan te leren aan anderen om de effectiviteit van de technieken te behouden en het principe van zorgvuldigheid, niet openbaring en intellectueel eigendomsrecht volledig te respecteren waar mede onder begrepen elke gebruik van de naam ‘transcendente meditatie’.

 3. Onze algemene voorwaarden maken automatisch en integraal deel uit van al onze - dienstenovereenkomsten. Afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden alleen indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze uitdrukkelijk werden opgesteld. Zulke afwijkende of aanvullende bepalingen kunnen opgenomen zijn in bijzondere overeenkomsten of in bijzondere voorwaarden die vermeld worden in formulieren, contracten, offertes en/of orderbevestigingen. In geval van zulke uitdrukkelijke overeenkomst, zal die voorrang hebben boven deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de klant gelden slechts wanneer wij daarmede uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. De inhoud van geleverde prestaties en de onderdelen daarvan zoals concepten, syllabi, cursusmaterialen, opgenomen media en teksten die niet afkomstig zijn van de klant, behoren toe aan ‘Succes zonder Stress’ of de betreffende licentiehouder van ‘Succes zonder Stress’, en alle intellectuele rechten daaraan verbonden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, komen exclusief toe aan ‘Succes zonder Stress’ of de licentiehouder van ‘Succes zonder Stress’.
 2. ‘Succes zonder Stress’ draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de klant, tenzij zulks uitdrukkelijk zou overeengekomen worden. De klant zal geen elementen kopiëren, openbaar maken, distribueren, overmaken aan derden of wijzigen tenzij zulks uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk wordt toegestaan door ‘Succes zonder Stress’.
 3. Eveneens zal de klant verantwoordelijk zijn wanneer een vordering van een derde rechtstreeks voortvloeit uit: elke wijziging aangebracht door de klant aan de materialen voorzien door ‘Succes zonder Stress’ of zijn ondergeschikten, niet toegelaten gebruik of wijzigingen.
 4. De partijen erkennen dat zij in de uitvoering van de overeenkomsten tussen de partijen toegang kunnen verkrijgen tot vertrouwelijke informatie van de wederpartij, waaronder begrepen wordt: informatie van persoonlijke, organisatorische of commerciële aard die niet publiek gekend is en waartoe de ontvangende partij alleen toegang heeft kunnen verkrijgen dankzij de contractuele relatie met de wederpartij (hierna “Vertrouwelijke Informatie” genoemd). De partijen erkennen dat zij de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij zullen behandelen zoals zij hun eigen vertrouwelijke informatie behandelen, zonder mededeling aan derden. Elke partij zal de Vertrouwelijke Informatie beschermen tegen onrechtmatige toegang door derden door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen, en zal deze Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie, met uitsluiting van elk ander gebruik, tenzij andersluidende en schriftelijke afspraken tussen partijen.

3. Prijzen

 1. De offerteprijzen zijn slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen. Voor later uit te voeren werken is prijsaanpassing steeds mogelijk. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 2. De in een offerte geschatte prijzen zijn gebaseerd op de specificaties en de overeengekomen omvang (scope) van het project en het aantal uren dat gereserveerd wordt voor het project. In geval van aanvullende of wijzigende werkzaamheden zal de dienstverlening plaatsvinden aan de standaardtarieven op tijdsbasis & onkosten.
 3. Recurrente, maandelijkse of jaarlijkse kosten worden maandelijks of jaarlijks gefactureerd vóór de betreffende dienst geleverd wordt, conform wat bepaald is in de betreffende dienstenovereenkomst.
 4. In principe zijn de opgegeven tarieven vast gedurende een periode van één jaar. De prijzen kunnen in de loop van deze periode aangepast worden op basis van richtlijnen van de licentiehouder. 
 5. Na de periode waarin de prijzen of tarieven vastliggen, vermeld in dit art. 3, kan ‘Succes zonder Stress’ de tarieven vrij wijzigen; dergelijke tariefwijzigingen worden minimaal 2 maanden voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijs of tarief medegedeeld aan de klant. Wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging inhoudt is de klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen met ingang van het ogenblik dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar zonder korting. De klant dient bijgevolg binnen de 14 kalenderdagen na de verzending van de factuur het verschuldigd bedrag; volledig te voldoen.
 2. Elke factuur die niet betaald wordt op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair schadebeding van 10%.
 3. In geval van klachten betreffende een factuur of de erin vervatte prestaties, zal de klant in elk geval het niet-verworden gedeelte van de factuur betalen. 
 4. Bij gebrek aan betaling van verschuldigde bedragen is ‘Succes zonder Stress’ gerechtigd om de levering van diensten op te schorten zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van alle rechten.

5. Uitvoering en Levering

 1. ‘Succes zonder Stress’ garandeert dat diensten worden uitgevoerd in conformiteit met de overeengekomen specificaties en met inachtname van de regels van goed vakmanschap. Gebreken – zijnde afwijkingen van de overeengekomen specificaties – kunnen nooit geheel worden uitgesloten; deze worden gecorrigeerd volgens de overeengekomen modaliteiten.
 2. De klant zal te goeder trouw meewerken aan het proces, verbonden aan de geleverde diensten. Indien de klant terechte gebreken aanstipt, zullen deze in alle redelijkheid zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. 
 3. Een ingebruikname van de dienst impliceert de aanvaarding van het werk.

6. Termijnen

 1. Alle termijnen die worden opgegeven voor de levering van diensten zijn slechts richtinggevend, tenzij deze uitdrukkelijk gegarandeerd worden.

7. Duur

 1. Diensten met een maandelijkse servicekost hebben een duurtijd van 30 kalenderdagen en worden telkens maandelijks stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode bij gebrek aan schriftelijke opzegging door een der partijen ten laatste 8 werkdagen voor het verstrijken van de serviceperiode.
 2. Diensten met een jaarlijkse servicekost hebben een duur van één jaar; de duurtijd wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar bij gebrek aan schriftelijke opzegging ten laatste 8 werkdagen voor het verstrijken van de serviceperiode.
 3. In geval van een vroegtijdige beëindiging van deze aan servicekosten gebonden diensten is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs voor de resterende contractperiode, met een minimum van 500 EUR. Betaalde voorschotten blijven altijd verschuldigd.

8. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient erover te waken dat hij zijn wensen en behoeften goed en volledig meedeelt aan ‘Succes zonder Stress’. Voor het aangaan van een project en in elke fase ervan moet hij ‘Succes zonder Stress’ in staat stellen om de dienstverlening vlot en goed uit te voeren, en hij moet daarvoor alle noodzakelijke en nuttige medewerking bieden. 
 2. De klant waarborgt en vrijwaart ‘Succes zonder Stress’ voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan ‘Succes zonder Stress’ ter beschikking wordt gesteld, en vrijwaart ‘Succes zonder Stress’ tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.
 3. Elke aanwending door de klant van enig materiaal dat beschermd is door de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, en deze vrijwaart ‘Succes zonder Stress’ tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot inbreuken op hun rechten. De klant erkent en aanvaardt dat ‘Succes zonder Stress’ inzake de rechten van derden geen enkele controlebevoegdheid noch adviesbevoegdheid uitoefent.
 4. De klant aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van ‘Succes zonder Stress’ ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd door het niet correct toepassen van de richtlijnen zoals verstrekt door ‘Succes zonder Stress’.

9. Wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen

 1. Wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen van de door ‘Succes zonder Stress’ geleverde prestaties, met het oog op een eigenschap die niet eerder werd overeengekomen binnen de scope van een project, kunnen door de partijen overeengekomen worden, indien een voorgestelde wijziging, verbetering of aanvulling uitdrukkelijk aanvaard wordt. De partijen zullen zulke wijziging, verbetering of aanvulling schriftelijk overeenkomen met inachtname van de modaliteiten, de impact en de prijs van de overeengekomen wijziging. 

10. Aansprakelijkheid

 1. ‘Succes zonder Stress’ is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan een onvoldoende of foutieve werkwijze van de kant van de klant.
 2. Voor zover ‘Succes zonder Stress’ voor haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop ‘Succes zonder Stress’ weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan ‘Succes zonder Stress’ op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een tekortkoming van deze derde of een verbreking van de relatie door deze.
 3. De klant is zich er van bewust dat informatie die via het internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. ‘Succes zonder Stress’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie. 
 4. De inhoud van de gegevensverspreiding- en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant. ‘Succes zonder Stress’ wordt niet geacht om deze te controleren, en zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. De klant zal ‘Succes zonder Stress’ verdedigen en vrijwaren ingeval dergelijke gegevens resulteren in een gerechtelijke actie tegen ‘Succes zonder Stress’.
 5. De klant zal ‘Succes zonder Stress’ vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten, inclusief kosten van juridische bijstand, aangaande zaken waarvoor de klant zelf moet instaan.
 6. De partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in geval van overmacht, d.w.z. een onvoorziene gebeurtenis buiten de wil van de partijen die de naleving van de verbintenis redelijkerwijze onmogelijk maakt of onredelijk verzwaart. Ingeval een overmachtsituatie gedurende 40 dagen aanhoudt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding.

11. Klachten

 1. Eventuele klachten moeten aan ‘Succes zonder Stress’ per aangetekende brief worden medegedeeld binnen de 8 kalenderdagen na levering van de diensten van ‘Succes zonder Stress’. De klacht moet voldoende duidelijk worden omschreven zodat ‘Succes zonder Stress’ op een duidelijke en volledige wijze kennis kan nemen van de aangehaalde problemen. Laattijdige en/of niet gedetailleerde protesten zullen niet aanvaard worden.

12. Varia

 1. Indien en voor zover dit nuttig of nodig kan zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft ‘Succes zonder Stress’ het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, al dan niet in onder aanneming.
 2. De beide partijen erkennen onderling e-mail of faxverkeer als een wettelijk bewijsmiddel voor hun afspraken en kennisgevingen.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen ‘Succes zonder Stress’ en de klant worden beheerst door het Belgisch Recht.
 2. Geschillen betreffende de uitlegging of uitvoering van de overeenkomsten tussen ‘Succes zonder Stress’ en de klant worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Inschrijven voor gratis workshop

Maak nu kennis met onze opleidingen en schrijf je in voor een gratis inspiratieworkshop in jouw regio.
Thank you. Your message has been sent.
Meer succes

Teken hier in voor een gratis vrijblijvend webinar. Deze meditatie is helemaal anders dan de gekende meditatie- en relaxatietechnieken. Bereik een dieper niveau van rust en herstel wat leidt tot beter presteren.

Ja, ik wil meer succes zonder stress