Advies op maat

Op het vlak van stresspreventie staat de ondernemer er niet alleen voor!

Eens te meer wordt de werkgever geconfronteerd met nieuwe verplichtingen en richtlijnen, wat niet tot zijn corebusiness behoort.

De werkgever is verplicht een beleid te ontwikkelen ter preventie van stress in zijn organisatie. De zelfstandige is geroepen tot de moeilijke taak zichzelf te beveiligen tegen stress.

De wetten van 28/02/2014 en 28/03/2014 hebben de bepalingen van hoofdstuk Vbis van de wet van 4/08/1996, betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, grondig gewijzigd.

Tevens wordt er in dezelfde wettekst opgemerkt dat de nefaste gevolgen een impact kunnen hebben op zowel het ‘individu’, alsook op het ‘collectieve niveau’.

Stress wordt aanzien als een belangrijke risicofactor voor het algemeen welzijn van de werknemers en men dient bijgevolg passende maatregelen te nemen. Veranderingen in de arbeidsorganisatie met meer flexibele en interactieve werkprocessen en atypische contractuele afspraken leggen een druk op de schouders van bedrijf en medewerkers. Het ondermijnt het energieniveau van de medewerkers.

Het management voert in belangrijke mate het welzijnsbeleid uit en moet daarom ook over de nodige kennis beschikken om deze taken correct uit te voeren. Bij veel bedrijven is dergelijke kennis van “welzijnsbeleid” een relatief onbekend en secundair domein. Een collectief preventiebeleid ontwikkelen is nog een groter risico voor zelfstandigen en KMO’s zonder interne gespecialiseerde inbreng.

Voorwaarde voor succes is preventie inbedden in het geheel van de bedrijfsstrategie. Een echte preventiecultuur veronderstelt een integrale aanpak verticaal en horizontaal.

Door onze jarenlange ervaring op het vlak van personeels- en preventiebeleid, kunnen wij dit beleid rond deze randvoorwaarden

  1. op maat uitwerken voor werkbare ‘input’ zorgen, werkbaar betekent toegankelijk voor iedereen
  2. ondersteunen gedurende de implementatiefase
  3. zichtbare en meetbare resultaten op korte termijn definiëren
  4. een wezenlijk verschil maken tov heel wat andere werkwijzen.

Maak gebruik van de subsidiemogelijkheden van de KMO-Portefeuille.